OG Huizum stelt gebiedsindeling ter discussie

OG Huizum stelt gebiedsindeling ter discussie

De afgelopen weken houdt het de gemoederen en de media flink bezig: de gebiedsindeling in het kaatsreglement. OG Huizum heeft in verband met de lopende gesprekken met de KNKB en omliggende verenigingen zich niet eerder geuit in de media omdat zij de relevante discussie wil voeren waar die gevoerd moet worden. Omdat wij zien dat de discussie zich inmiddels heeft verplaatst naar individuele kaatsers van onze vereniging en omdat zij daar persoonlijk door geraakt worden, zien wij ons genoodzaakt om ons verhaal te doen. Wij willen onze kaatsers uit de wind houden. Zij hebben immers enkel zuivere sportieve motieven, maar dreigen wel het kind van de rekening te worden van iets van alle verenigingen en daarmee ook de KNKB aangaat. 

Gebiedsindeling

Als bestuur hebben we duidelijkheid willen verkrijgen van de gebiedsindeling o.a. naar aanleiding van het (lang niet altijd eenduidige) eenlingenbeleid. Toen we ons verdiepten in de gebiedsindeling werd ons steeds minder duidelijk en namen de vragen toe. Van belang is het volgende.

In het Kaatsreglement is in artikel 12 van hoofdstuk V een bepaling opgenomen over afdelingswedstrijden. Dit artikel bepaalt dat spelers bij afdelingswedstrijden moeten uitkomen voor de vereniging in hun woonplaats. Als in de woonplaats geen vereniging is gevestigd, moet men in principe uitkomen voor de dichtstbijzijnde vereniging, langs de openbare weg gemeten. Voor die gevallen zou een gebiedsindeling gelden die als bijlage F bij het kaatsreglement is gevoegd.

De gedachte is dus dat een kaatser moet uitkomen voor de vereniging in zijn woonplaats. Is er geen vereniging dan geldt de gebiedsindeling volgens bijlage F, althans dat lijkt de veronderstelling. De praktijk is echter velen malen grilliger. Mede daarom hebben we de oorsprong van deze regeling willen achterhalen. Wij zijn begonnen met het Kaatsreglement. Dit is een reglement dat alle verenigingen van de KNKB aangaat. De regels kunnen enkel daarin worden opgenomen indien de Algemene Vergadering (AV) van de KNKB (dus alle verenigingen) bij meerderheid hebben ingestemd met die bewuste regels.

Onze verbazing was dan ook groot toen wij moesten vaststellen dat uit onze archieven niet is gebleken dat de AV ooit heeft ingestemd met de gebiedsindeling zoals opgenomen in Bijlage F. Wij hebben enkel kunnen vaststellen dat in de AV van april 2006 de gebiedsindeling ter sprake is gekomen. Uit de notulen van die AV die ons toentertijd door de KNKB zijn toegestuurd, blijkt echter nadrukkelijk (en in tegenstelling tot andere besluiten) dat geen beslissing is genomen over deze gebiedsindeling. Sterker nog, de notulen op dit punt sluiten af met de opmerking “… dat eerst duidelijkheid moet komen”. Die opmerking onderschrijft met andere woorden duidelijk dat geen beslissing is genomen ten aanzien van de gebiedsindeling. Bij andere besluiten uit die bewuste vergadering is echter telkens in de notulen opgenomen: “de vergadering gaat akkoord met het voorstel”. Dat laatste is nadrukkelijk niet aan de orde met betrekking tot het punt gebiedsindeling. Ook dit onderschrijft met andere woorden dat Bijlage F niet vastgesteld is.

Onze verbazing nam nog grotere vormen aan toen de KNKB in de strafprocedure van Daniël Iseger notulen van de AV van april 2006 wist te produceren waarin wel de woorden “de vergadering gaat akkoord met het voorstel” waren toegevoegd bij het onderwerp gebiedsindeling. Wij hebben onze vraagtekens geplaatst bij deze gang van zaken. Volgens de KNKB zou in de AV van november 2006 zijn bepaald dat deze woorden alsnog toegevoegd moesten worden aan de notulen van april 2006. Echter uit de notulen van de AV van november 2006 blijkt niet dat deze wijziging diende te worden opgenomen, terwijl wel over andere onderwerpen verhandeld werd die gewijzigd diende te worden in de notulen van april 2006. Er lijkt dan ook geen enkele aanwijzing te zijn om uit te gaan van de juistheid van de verklaring van de KNKB.

Bovenal geldt dan ook dat er slechts één conclusie mogelijk is. De AV heeft nooit besloten over de gebiedsindeling zoals vastgelegd in bijlage F bij het Kaatsreglement. Deze bijlage is derhalve al 13 jaar ten onrechte gebruikt, want niet volgens de statuten van de KNKB vastgelegd. Zo lang deze gebiedsindeling niet geldt, geldt enkel de hoofdregel die inhoudt dat een kaatser moet uitkomen voor de vereniging in zijn woonplaats.

Pages: 1 2

4 mei Dames Hoofdklasse Afd

Het Huizumer Dames partuur, bestaand uit Anna-Dieuwke Dijkstra, Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra, heeft op 4 mei weer iets moois neergezet. Ik verwijs voor een verslag graag naar de site van Kaatsnieuws. Waar de hele dag prachtig staat beschreven. En natuurlijk naar onze Facebook pagina.

OG-Huizum Afdeling – vlnr, Anne-Dieuwke, Manon, Nynke

Federatie 2019

Federatie 2019

2019 Nieuwjaarsreceptie

DE Huizumer Slotdag

Kaatsseizoen is bijna voorbij. MAAR natuurlijk als afsluiter DE Huizumer Slotdag

Opgeven (voor 27 september 20.00 uur) via ledenkaatsenoghuizum@gmail.com