Pearke-Keatsen 2019 zondag 1 september

Café de RUS - partij 2019

OG- Cup 2019 Dames en Heren

Verslag Dames

Koninginnetitel tijdens de Huizumer Cup Dag 2019 voor Manon Scheepstra.

1e Prijs Dames

Huizum. De dames en heren hoofdklas hadden op zondag 7 juli 2019 de kaatstas weer ingepakt om op weg te gaan naar Huizum, sportpark “Nijlan” was ditmaal de eindbestemming van de reis. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging Onderling Genoegen. Zij hadden organisatie in handen van de Huizumer Cup dag een vrije formatie wedstrijd voor zowel de heren als de dames hoofdklas. De vereniging had weer alle registers open getrokken om er een mooie dag van te gaan maken. Het zenuwcentrum is deze dag clubhuis “De Oanloop” waar iedereen terecht kon om wat te eten en te drinken. Onder een grijs wolkendek waaruit een paar lichte buien vielen in de loop van de middag was de leiding in handen van de heren D. Wierstra en H. van der Zee. Bij de dames kruisten 8 partuur met elkaar degens om de fel begeerde kransen en bij de heren betraden 10 partuur de arena. Om klokslag 11:00 was Jildou Sweering als eerste die de dag opende door de bal naar het perk te sturen. Zij vormt een vrije formatie met Lotte Delgrosso en Jennie Terpstra en stonden op de 1ste lijst tegenover Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het werd een prachtige strijd met volop spanning in de verkaatste eersten want gelijk het eerste bordje dient al op de 6-6 te worden beslist. Het is Jildou die het bordje weet binnen te halen als zij de bal zo naar het perk weet te sturen dat zij Sandra en Louise met lege handen achter weet te laten. De vliegende start in deze strijd is er voor Jildou, Lotte en Jennie als zij ook het 2de eerst aan hun zijde van de telegraaf zien verschijnen als de opgeslagen bal van Tineke niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk beland op de 1-0 6-4. De strijd is er niet minder om en lijkt vervolgens echt los te barsten als ditmaal Louise goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 2-0 4-6. Beide parturen geven elkaar geen duimbreedte ruimte zodat voor de 2de keer in de partij de beslissing viel op de 6-6. Als Louise op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren is de stand weer in evenwicht op de 2-1 6-6. Voor elke 2 punten aan de telegraaf wordt volop strijd geleverd en dat leid regelmatig tot een 6-6 stand zo ook weer op de 2-2 6-6 maar als Sandra de bal dan tot voor de kaats weet te retourneren nemen zij de leiding over in deze partij. Jildou, Lotte en Jennie blijven alles uit de kast halen om weer aan te sluiten zodat zij weer gelijk opgaan tot aan de 4de 6-6 van deze prachtige en zeer spannende strijd. Als het vizier van Jildou niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland loopt het verschil op naar de 2-4. De strijd wordt er echter niet minder om want de partij is aardig in evenwicht ondanks dat Tineke met Sandra en Louise een paar keer weten toe te slaan op belangrijke momenten zo ook nu weer in een zeer zwaar bevochten eerst op de 2-4 6-6. Als ditmaal Sandra goed in de bal weet te stappen en deze over de boven laat vliegen weten zij als eerste het 5de bordje te bereiken. De formatie van Jildou weigert de handdoek te gooien en blijft voor elke 2 punten knokken. Zij moeten uiteindelijk als nog de winst laten aan partuur Tineke wanneer ditmaal Louise goed onder de bal weet te stappen op de 2-5 6-6 en de boven weet te vinden. Zij loodst daarmee hun partuur naar de 2de lijst.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Huizumer CUP-dag

OG Huizum stelt gebiedsindeling ter discussie

OG Huizum stelt gebiedsindeling ter discussie

De afgelopen weken houdt het de gemoederen en de media flink bezig: de gebiedsindeling in het kaatsreglement. OG Huizum heeft in verband met de lopende gesprekken met de KNKB en omliggende verenigingen zich niet eerder geuit in de media omdat zij de relevante discussie wil voeren waar die gevoerd moet worden. Omdat wij zien dat de discussie zich inmiddels heeft verplaatst naar individuele kaatsers van onze vereniging en omdat zij daar persoonlijk door geraakt worden, zien wij ons genoodzaakt om ons verhaal te doen. Wij willen onze kaatsers uit de wind houden. Zij hebben immers enkel zuivere sportieve motieven, maar dreigen wel het kind van de rekening te worden van iets van alle verenigingen en daarmee ook de KNKB aangaat. 

Gebiedsindeling

Als bestuur hebben we duidelijkheid willen verkrijgen van de gebiedsindeling o.a. naar aanleiding van het (lang niet altijd eenduidige) eenlingenbeleid. Toen we ons verdiepten in de gebiedsindeling werd ons steeds minder duidelijk en namen de vragen toe. Van belang is het volgende.

In het Kaatsreglement is in artikel 12 van hoofdstuk V een bepaling opgenomen over afdelingswedstrijden. Dit artikel bepaalt dat spelers bij afdelingswedstrijden moeten uitkomen voor de vereniging in hun woonplaats. Als in de woonplaats geen vereniging is gevestigd, moet men in principe uitkomen voor de dichtstbijzijnde vereniging, langs de openbare weg gemeten. Voor die gevallen zou een gebiedsindeling gelden die als bijlage F bij het kaatsreglement is gevoegd.

De gedachte is dus dat een kaatser moet uitkomen voor de vereniging in zijn woonplaats. Is er geen vereniging dan geldt de gebiedsindeling volgens bijlage F, althans dat lijkt de veronderstelling. De praktijk is echter velen malen grilliger. Mede daarom hebben we de oorsprong van deze regeling willen achterhalen. Wij zijn begonnen met het Kaatsreglement. Dit is een reglement dat alle verenigingen van de KNKB aangaat. De regels kunnen enkel daarin worden opgenomen indien de Algemene Vergadering (AV) van de KNKB (dus alle verenigingen) bij meerderheid hebben ingestemd met die bewuste regels.

Onze verbazing was dan ook groot toen wij moesten vaststellen dat uit onze archieven niet is gebleken dat de AV ooit heeft ingestemd met de gebiedsindeling zoals opgenomen in Bijlage F. Wij hebben enkel kunnen vaststellen dat in de AV van april 2006 de gebiedsindeling ter sprake is gekomen. Uit de notulen van die AV die ons toentertijd door de KNKB zijn toegestuurd, blijkt echter nadrukkelijk (en in tegenstelling tot andere besluiten) dat geen beslissing is genomen over deze gebiedsindeling. Sterker nog, de notulen op dit punt sluiten af met de opmerking “… dat eerst duidelijkheid moet komen”. Die opmerking onderschrijft met andere woorden duidelijk dat geen beslissing is genomen ten aanzien van de gebiedsindeling. Bij andere besluiten uit die bewuste vergadering is echter telkens in de notulen opgenomen: “de vergadering gaat akkoord met het voorstel”. Dat laatste is nadrukkelijk niet aan de orde met betrekking tot het punt gebiedsindeling. Ook dit onderschrijft met andere woorden dat Bijlage F niet vastgesteld is.

Onze verbazing nam nog grotere vormen aan toen de KNKB in de strafprocedure van Daniël Iseger notulen van de AV van april 2006 wist te produceren waarin wel de woorden “de vergadering gaat akkoord met het voorstel” waren toegevoegd bij het onderwerp gebiedsindeling. Wij hebben onze vraagtekens geplaatst bij deze gang van zaken. Volgens de KNKB zou in de AV van november 2006 zijn bepaald dat deze woorden alsnog toegevoegd moesten worden aan de notulen van april 2006. Echter uit de notulen van de AV van november 2006 blijkt niet dat deze wijziging diende te worden opgenomen, terwijl wel over andere onderwerpen verhandeld werd die gewijzigd diende te worden in de notulen van april 2006. Er lijkt dan ook geen enkele aanwijzing te zijn om uit te gaan van de juistheid van de verklaring van de KNKB.

Bovenal geldt dan ook dat er slechts één conclusie mogelijk is. De AV heeft nooit besloten over de gebiedsindeling zoals vastgelegd in bijlage F bij het Kaatsreglement. Deze bijlage is derhalve al 13 jaar ten onrechte gebruikt, want niet volgens de statuten van de KNKB vastgelegd. Zo lang deze gebiedsindeling niet geldt, geldt enkel de hoofdregel die inhoudt dat een kaatser moet uitkomen voor de vereniging in zijn woonplaats.

Pages: 1 2