Sponsors

Mient de Vries PaxBouw Profile Tyrecenter Cafe de Rus

Archief

Beroep op woonplaatsbeginsel

OG Huizum staat voor een eerlijke kaatssport en staat ook voor haar leden. Nog los van het feit dat de gebiedsindeling niet geldig is en ten onrechte is opgenomen in het Kaatsreglement, menen wij ook dat deze indeling uitgaat van onjuiste uitgangspunten. Als we als bond menen dat de hoofdregel is dat er gekaatst wordt voor de vereniging in de woonplaats, dan valt moeilijk in te zien waarom ten nadele van OG Huizum van deze hoofdregel is afgeweken en in plaats daarvan kaatsers worden toebedeeld aan een naburig dorp. Dat valt niet uit te leggen.

In juni 2018 heeft OG Huizum dit al uit de doeken gedaan bij de KNKB. De KNKB heeft OG Huizum verzocht om dit schriftelijk bij de KNKB kenbaar te maken na het kaatsseizoen. Zo geschiedde eind september en de KNKB reageerde hier uiteindelijk in februari 2019 op. Tot een bevredigend antwoord werd evenmin gekomen. Pas begin april 2019 kwam na aandringen een meer inhoudelijke reactie met een concept gebiedsindeling. OG Huizum zou de nieuwe wijk Middelsee toegekend krijgen. Inhoudelijk werd niet gereageerd op onze standpunten. Wel werd een overleg gepland met KV Goutum voor einde april 2019. Tot onze verbazing werd echter op 15 april 2019 al het definitieve Kaatsreglement inclusief gebiedsindeling gepubliceerd. Bijzondere noot is dat deze nieuwe gebiedsindeling in de AV van maart 2019 opnieuw niet onderwerp van de agenda was, noch is daarover gestemd.  

Tijdens het gezamenlijke overleg heeft OG Huizum daarom nogmaals de gebiedsindeling en het woonplaatsbeginsel aan de orde gesteld. De verdeling van Leeuwarden over de twee Leeuwarder kaatsverenigingen staat niet ter discussie. Dat is evenwel anders voor de Leeuwarderwijken die toebedeeld zijn aan Goutum. Uiteindelijk zijn we in dat overleg niet tot een oplossing gekomen.

Onderhand was het kaatsseizoen alweer aanstaande, heeft OG Huizum met zeer sterke onderbouwingen de gebiedsindeling ter discussie gesteld, maar is deze kwestie nog steeds niet afgewikkeld. De KNKB wil geen besluit nemen over gebiedsindeling. OG Huizum diende KV Goutum te benaderen om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor het probleem dat in de ogen van OG Huizum door de bond is gecreëerd. Dat overleg heeft (nog) niet tot een oplossing geleid.

Hoe verder

OG Huizum hoopt in de eerste plaats dat alle betrokken partijen zich realiseren dat de gebiedsindeling een probleem is dat de gehele kaatsport aangaat. Uiteraard willen wij graag voor de gehele kaatssport een oplossing en staan open voor elke vorm van overleg zodat zo snel mogelijk tot een evenwichtige gebiedsindeling wordt gekomen. OG Huizum zal het overleg blijven zoeken.

Het bestuur OG Huizum

Print Friendly, PDF & Email

Pages: 1 2