Sponsors

Mient de Vries PaxBouw Profile Tyrecenter Cafe de Rus

Archief

Huizumer CUP-dag

OG Huizum stelt gebiedsindeling ter discussie

OG Huizum stelt gebiedsindeling ter discussie

De afgelopen weken houdt het de gemoederen en de media flink bezig: de gebiedsindeling in het kaatsreglement. OG Huizum heeft in verband met de lopende gesprekken met de KNKB en omliggende verenigingen zich niet eerder geuit in de media omdat zij de relevante discussie wil voeren waar die gevoerd moet worden. Omdat wij zien dat de discussie zich inmiddels heeft verplaatst naar individuele kaatsers van onze vereniging en omdat zij daar persoonlijk door geraakt worden, zien wij ons genoodzaakt om ons verhaal te doen. Wij willen onze kaatsers uit de wind houden. Zij hebben immers enkel zuivere sportieve motieven, maar dreigen wel het kind van de rekening te worden van iets van alle verenigingen en daarmee ook de KNKB aangaat. 

Gebiedsindeling

Als bestuur hebben we duidelijkheid willen verkrijgen van de gebiedsindeling o.a. naar aanleiding van het (lang niet altijd eenduidige) eenlingenbeleid. Toen we ons verdiepten in de gebiedsindeling werd ons steeds minder duidelijk en namen de vragen toe. Van belang is het volgende.

In het Kaatsreglement is in artikel 12 van hoofdstuk V een bepaling opgenomen over afdelingswedstrijden. Dit artikel bepaalt dat spelers bij afdelingswedstrijden moeten uitkomen voor de vereniging in hun woonplaats. Als in de woonplaats geen vereniging is gevestigd, moet men in principe uitkomen voor de dichtstbijzijnde vereniging, langs de openbare weg gemeten. Voor die gevallen zou een gebiedsindeling gelden die als bijlage F bij het kaatsreglement is gevoegd.

De gedachte is dus dat een kaatser moet uitkomen voor de vereniging in zijn woonplaats. Is er geen vereniging dan geldt de gebiedsindeling volgens bijlage F, althans dat lijkt de veronderstelling. De praktijk is echter velen malen grilliger. Mede daarom hebben we de oorsprong van deze regeling willen achterhalen. Wij zijn begonnen met het Kaatsreglement. Dit is een reglement dat alle verenigingen van de KNKB aangaat. De regels kunnen enkel daarin worden opgenomen indien de Algemene Vergadering (AV) van de KNKB (dus alle verenigingen) bij meerderheid hebben ingestemd met die bewuste regels.

Onze verbazing was dan ook groot toen wij moesten vaststellen dat uit onze archieven niet is gebleken dat de AV ooit heeft ingestemd met de gebiedsindeling zoals opgenomen in Bijlage F. Wij hebben enkel kunnen vaststellen dat in de AV van april 2006 de gebiedsindeling ter sprake is gekomen. Uit de notulen van die AV die ons toentertijd door de KNKB zijn toegestuurd, blijkt echter nadrukkelijk (en in tegenstelling tot andere besluiten) dat geen beslissing is genomen over deze gebiedsindeling. Sterker nog, de notulen op dit punt sluiten af met de opmerking “… dat eerst duidelijkheid moet komen”. Die opmerking onderschrijft met andere woorden duidelijk dat geen beslissing is genomen ten aanzien van de gebiedsindeling. Bij andere besluiten uit die bewuste vergadering is echter telkens in de notulen opgenomen: “de vergadering gaat akkoord met het voorstel”. Dat laatste is nadrukkelijk niet aan de orde met betrekking tot het punt gebiedsindeling. Ook dit onderschrijft met andere woorden dat Bijlage F niet vastgesteld is.

Onze verbazing nam nog grotere vormen aan toen de KNKB in de strafprocedure van Daniël Iseger notulen van de AV van april 2006 wist te produceren waarin wel de woorden “de vergadering gaat akkoord met het voorstel” waren toegevoegd bij het onderwerp gebiedsindeling. Wij hebben onze vraagtekens geplaatst bij deze gang van zaken. Volgens de KNKB zou in de AV van november 2006 zijn bepaald dat deze woorden alsnog toegevoegd moesten worden aan de notulen van april 2006. Echter uit de notulen van de AV van november 2006 blijkt niet dat deze wijziging diende te worden opgenomen, terwijl wel over andere onderwerpen verhandeld werd die gewijzigd diende te worden in de notulen van april 2006. Er lijkt dan ook geen enkele aanwijzing te zijn om uit te gaan van de juistheid van de verklaring van de KNKB.

Bovenal geldt dan ook dat er slechts één conclusie mogelijk is. De AV heeft nooit besloten over de gebiedsindeling zoals vastgelegd in bijlage F bij het Kaatsreglement. Deze bijlage is derhalve al 13 jaar ten onrechte gebruikt, want niet volgens de statuten van de KNKB vastgelegd. Zo lang deze gebiedsindeling niet geldt, geldt enkel de hoofdregel die inhoudt dat een kaatser moet uitkomen voor de vereniging in zijn woonplaats.

Beroep op woonplaatsbeginsel

OG Huizum staat voor een eerlijke kaatssport en staat ook voor haar leden. Nog los van het feit dat de gebiedsindeling niet geldig is en ten onrechte is opgenomen in het Kaatsreglement, menen wij ook dat deze indeling uitgaat van onjuiste uitgangspunten. Als we als bond menen dat de hoofdregel is dat er gekaatst wordt voor de vereniging in de woonplaats, dan valt moeilijk in te zien waarom ten nadele van OG Huizum van deze hoofdregel is afgeweken en in plaats daarvan kaatsers worden toebedeeld aan een naburig dorp. Dat valt niet uit te leggen.

In juni 2018 heeft OG Huizum dit al uit de doeken gedaan bij de KNKB. De KNKB heeft OG Huizum verzocht om dit schriftelijk bij de KNKB kenbaar te maken na het kaatsseizoen. Zo geschiedde eind september en de KNKB reageerde hier uiteindelijk in februari 2019 op. Tot een bevredigend antwoord werd evenmin gekomen. Pas begin april 2019 kwam na aandringen een meer inhoudelijke reactie met een concept gebiedsindeling. OG Huizum zou de nieuwe wijk Middelsee toegekend krijgen. Inhoudelijk werd niet gereageerd op onze standpunten. Wel werd een overleg gepland met KV Goutum voor einde april 2019. Tot onze verbazing werd echter op 15 april 2019 al het definitieve Kaatsreglement inclusief gebiedsindeling gepubliceerd. Bijzondere noot is dat deze nieuwe gebiedsindeling in de AV van maart 2019 opnieuw niet onderwerp van de agenda was, noch is daarover gestemd.  

Tijdens het gezamenlijke overleg heeft OG Huizum daarom nogmaals de gebiedsindeling en het woonplaatsbeginsel aan de orde gesteld. De verdeling van Leeuwarden over de twee Leeuwarder kaatsverenigingen staat niet ter discussie. Dat is evenwel anders voor de Leeuwarderwijken die toebedeeld zijn aan Goutum. Uiteindelijk zijn we in dat overleg niet tot een oplossing gekomen.

Onderhand was het kaatsseizoen alweer aanstaande, heeft OG Huizum met zeer sterke onderbouwingen de gebiedsindeling ter discussie gesteld, maar is deze kwestie nog steeds niet afgewikkeld. De KNKB wil geen besluit nemen over gebiedsindeling. OG Huizum diende KV Goutum te benaderen om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor het probleem dat in de ogen van OG Huizum door de bond is gecreëerd. Dat overleg heeft (nog) niet tot een oplossing geleid.

Hoe verder

OG Huizum hoopt in de eerste plaats dat alle betrokken partijen zich realiseren dat de gebiedsindeling een probleem is dat de gehele kaatsport aangaat. Uiteraard willen wij graag voor de gehele kaatssport een oplossing en staan open voor elke vorm van overleg zodat zo snel mogelijk tot een evenwichtige gebiedsindeling wordt gekomen. OG Huizum zal het overleg blijven zoeken.

Het bestuur OG Huizum